Disclaimer Öko-life B.V.

1.     Algemeen

De disclaimer (hierna te noemen: “Disclaimer”) is van toepassing op de website www.öko-life.com, afbeeldingen, digitale handreikingen, tools en andere materialen van Öko-Life B.V. (hierna te noemen: Website). Öko-Life B.V. houdt kantoor en is statutair gevestigd te Hilversum aan de Witte Kruislaan 6, 1217 AP en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09210182 (hierna te noemen: “Öko”).

2.     Gebruik van de Website

De Website van Öko verleent u hierbij toegang tot www.oko-life.com en publiceert hier ter informatie, afbeeldingen en andere materialen. Door de Website te bezoeken en/of door kennis te nemen van de op of via de Website aangeboden informatie en/of documentatie (hierna te noemen: “Informatie”), verklaart gebruiker zich akkoord met de inhoud van de Disclaimer.

3.     Geen garantie

Hoewel Öko, tracht juiste, volledige en actuele Informatie op de Website weer te geven, verstrekt Öko expliciet noch impliciet enige garantie dat de Informatie juist, volledig en/of actueel is en/of blijft. Aan de inhoud van de Website kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens voor zover de Website Informatie bevatten die Öko op grond van de toepasselijke wetgeving daar beschikbaar dient te houden. Bij het versturen van (vertrouwelijke) elektronische berichten aan Öko en/of in het kader van Öko, kan Öko niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en verwerkt. Öko aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van (vertrouwelijke) elektronische berichten. Berichten die gebruiker per e-mail naar Öko stuurt, kunnen onveilig zijn of worden. Indien gebruiker ervoor kiest berichten per e-mail te sturen, aanvaardt gebruiker het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken en/of wijzigen. Voor dataverkeer van vertrouwelijke, persoonlijke gegevens wordt encryptie gebruikt met het SSL-protocol om de kans op misbruik door derden tot een minimum te beperken. Öko aanvaardt hiervoor echter geen enkele aansprakelijkheid.

4.     Geen advies

De Informatie is uitdrukkelijk niet bestemd of bedoeld als beleggings-, fiscaal of juridisch advies. Beslissingen die gebruiker neemt op basis van de Informatie zijn voor eigen rekening en risico.

5.     Websites van derden

Öko aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen op de Website.

6.     Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de Website berusten bij Öko en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud van de Website (waaronder teksten en afbeeldingen) geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Öko. Het is toegestaan een kopie voor uw eigen, niet-commercieel gebruik te printen en/of te downloaden.

7.     Privacy 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, voor het aangaan van een overeenkomst, relatiebeheer en/of het nakomen van wettelijke verplichtingen. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt en kunnen worden gebruikt om gebruiker te informeren en/of te benaderen over interessante aanbiedingen en/of producten en/of diensten van Öko daaraan gelieerde partijen en/of service providers. Door persoonsgegevens te verstrekken geeft gebruiker toestemming om te worden benaderd voor aanbiedingen en/of producten en/of diensten van Öko daaraan gelieerde partijen en/of service providers. Indien gebruiker deze informatie niet wenst te ontvangen en/of niet wil dat persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt, kan gebruiker contact opnemen met Öko.

8.     Cookies 

Een cookie is een bestand die internetinstellingen opslaat op een computer. Cookies beschadigen de computer niet. Er zijn cookies die uw voorkeuren en uw ingevulde persoonlijke gegevens opslaan. Daarnaast zijn er cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en/of het volgen van surf- en zoekgedrag om eventueel relevante aanbiedingen te doen. Zowel Öko daaraan gelieerde partijen en/of service providers als een derde kan cookies plaatsen. Indien gebruiker niet wil dat er cookies worden geplaatst, dan kan gebruiker dit aanpassen in de ‘instellingen’ van de gebruikte internetbrowser. De cookies worden door Öko daaraan gelieerde partijen en/of service providers niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van het hierboven beschreven doel.

9.     Beveiliging 

Er zijn passende en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies en/of onrechtmatige verwerking. Om klachtenafhandeling mogelijk te maken, kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden.

10.    Vragen 

Gebruiker kan een verzoek indienen om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, deze te verbeteren en/of te doen verwijderen door contact op te nemen met Öko. Voor eventuele vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot het voorgaande kan gebruiker contact opnemen met Öko.

11.   Jurisdictie 

De Informatie is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Öko beheert en onderhoudt de Website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de Informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere rechtsgebieden. Als gebruiker de Website in andere rechtsgebieden gebruikt, is gebruiker zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

12.   Toepasselijk recht en forum

Op de Website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.   Wijzigingen

Öko behoudt zich het recht om de Informatie, met inbegrip van de Disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dan ook aanbeveling de Website en de Disclaimer regelmatig te raadplegen.