Wat u moet weten

Voor een compleet overzicht van alle gegevens aangaande het Central American Timber Fund (“CATF”) nodigen wij u uit om het informatie memorandum aan te vragen op www.catf.lu. De volgende opsomming van enkele basisgegevens betreft een uittreksel en vertaling van het kopje ‘Facts & Figures’, die op de website CATF te vinden is. De Engelse tekst op deze website is altijd leidend:

 • De basisvaluta van CATF is de Amerikaanse Dollar (“USD”);
 • CATF is opgezet voor een beperkte periode met als einddatum 15 december 2030;
 • Momenteel worden alleen rechten van deelneming in CATF (“units”) in USD aangeboden;
 • CATF is een open-end fonds. Investeerders kunnen zich voor het aankopen van units inschrijven tegen de per aankoopdatum geldende intrinsieke waarde per unit (“NAV”). De NAV zal jaarlijks worden bepaald zoals omschreven in hoofdstuk 5 van het Prospectus;
 • Aanvragen voor het aankopen (“Subscription) van units en het overdragen (“Transfer”) van units dienen met een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier worden ingediend bij de administrateur (“Administrative Agent”) van CATF. Deze aanvraagformulieren moeten uiterlijk twee (2) weken voor de waarderingsdatum (“Valuation Day”), die normaliter op 15 juni van enig jaar valt, zijn ontvangen door Administrative Agent;
 • Voor de van toepassing zijnde bepalingen, voorwaarden en kosten bij een Transfer van units wordt verwezen naar hoofdstuk 4.7 van het Prospectus. CATF noch BAUM Management S.à r.l. (“BAUM”) aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de overeengekomen unit Transferprijs tussen de betrokken partijen. Deze prijs zal vooral worden bepaald door de verhandelbaarheid van units en vraag en aanbod;
 • BAUM kan naar eigen inzicht extra Valuation Days vaststellen. Unithouders en investeerders die in een voorkomend geval al een verzoek tot Subscription of tot inkoop van units door CATF (“Redemption”) hebben ingediend, zullen daarover dan via een aankondiging worden geïnformeerd. Onder verwijzing naar hoofdstuk 6.2 van het Prospectus, zal NAV gewoonlijk binnen vijftien (15) werkdagen na de desbetreffende Valuation Day – doch uiterlijk vóór de volgende Valuation Day – beschikbaar worden gesteld;
 • NAV wordt jaarlijks op 15 juni vastgesteld en bedraagt volgens de laatste berekening van 30 juni 2016: USD 11,006 per unit;
 • Iedere Valuation Day is tevens een inkoopdag (“Redemption Day”) van units door CATF. Redemption-verzoeken kunnen worden ingediend overeenkomstig hetgeen hierover is gesteld in het Prospectus. Alle Redemption-verzoeken moeten uiterlijk voor 15 mei schriftelijk zijn ingediend en ontvangen door de Administrative Agent. Deze verzoeken komen onder de volgende voorwaarden voor uitbetaling in aanmerking:
 1. Unithouders zijn gebonden aan een lock-up periode van een (1) jaar vanaf inschrijvingsdatum.
 2. Unithouders dienen bij een geheel of gedeeltelijke Redemption eveneens rekening te houden met de volgende kosten, in de jaren:
  2015 5% van de Redemption-opbrengst;
  2016 en daarna geen kosten.

Uitkering van de Redemption-opbrengst is mogelijk vanaf de 5e werkdag na de publicatie van NAV betreffende relevante Redemption Day.

Huidige en toekomstige investeerders worden vooral gewezen op het Prospectus. BAUM is niet verplicht om aan een Redemption-verzoek te voldoen. Ook moeten huidige en toekomstige investeerders zich ervan bewust zijn dat zij het financiële risico van hun investering wellicht voor een lange termijn zullen moeten dragen. Ook kan een Redemption over meer dan één Redemption Day plaatsvinden. Unithouders kunnen dan eveneens verschillende NAV’s uitgekeerd krijgen. Het Redemption formulier kunt u via deze link aanvragen.

De Units hebben de volgende kenmerken:

Kenmerk Opmerking
ISIN code LU0712792190
Reuters code 68166261
Telekurs code LU0712792190
Bloomberg code CENAMTM LX
Lipper code 68166261
Min. inschrijvingsbedrag* (referentievaluta equivalent van) EUR 125.000,-
Min. vereist deelnamebedrag* (referentievaluta equivalent van) EUR 125.000,-
Min. volgende inschrijvingen (referentievaluta equivalent van) EUR 10.000,-
Initiële inschrijvingsprijs USD 10,-
Distributie- en marketingkosten n.v.t.
Instapkosten n.v.t.
Uitstapkosten Zie de betreffende sectie A hierboven
Transferkosten Maximaal 7,50% van het transferbedrag
Managementkosten Maximaal 1,40% per jaar van NAV
Managementadvieskosten Inbegrepen in de beheervergoeding
Prestatievergoeding Management Adviseur Gestaffeld, zie het Prospectus
Distributie- of Accumulatie Accumulatie (stijgend fondsvermogen, dus een verhoging van de NAV; geen uitkering van rendement)
Managementadvieskosten Inbegrepen in de beheervergoeding
LuxFLAG Het LuxFLAG Environment Label


* BAUM kan in overeenstemming met de wet naar eigen inzicht kleinere inschrijvings- of deelnamebedragen accepteren dan vermeld.

Er zijn diverse kosten die door CATF gemaakt moeten worden. BAUM en de custodian moeten worden betaald, alsmede de specialistische derden, zoals de investment advisor, de accountant, de administrateur, de SAC en de CSSF. CATF verwacht dat deze kosten jaarlijks een omvang van maximaal 1,54% van het vermogen van CATF zullen zijn. Daarnaast zijn er indirecte kosten, zoals de kosten van de trust of de kapkosten. De kapkosten komen echter meteen ten laste van de kapopbrengsten. In hoofdstuk 6 van het prospectus staat e.e.a. over de kosten nader uitgewerkt.